Surat Kausar


(Sura-Kausar Makka mai Nazil hui, is mai teen (03) Aayatain hain)

108.01 Yaqeenan hum nay tujhay (hoz)kusar (aur bhat kuch) diya hay.

108.02 Pus tu apney rab kay liey namz parh aur qurbani karo.

108.03 Yaqeenan tera dushman hi la-waris aur benam-o-nishan hai.