Surat Muzammil


(Sura-Muzammil Makka mai Nazil hui, is mai bees (20) Aayatain hain)

73.01 Aey kapray mein lipatnay walay.

73.02 Rat (kay waqat namaz) mein khary hojao mager kam.

73.03 Adhi rat ya is say bhi kuch kam kerly.

73.04 Ya is per barha dy aur Quran ko thehar thehar kar (saf ) parha ker.

73.05 Yaqeenan hum tuj per bohat bhari bat anqareeb nazil kerein gay.

73.06 Beshak rat ka uthna dil jamai kay liye intehai munasib hai aur bat ko bohat durust ker daynay wala hai.

73.07 Yaqeena tujhay din mein bohat shughal rahta hai.

73.08 To apney rab kay naam ka ziakr kiya ker aur tamam khalaiq say kat ker us ki taraf mutawajha ho ja.

73.09 Mashriq o maghrib ka perwardigar jis ka koi maabood nahi to usko apna karsaz bana lay.

73.10 Aur jo kuch wo kahy to sehta rah aur wazedari kay sath un say alag thalag rah.

73.11 Aur mujhy aur in jhotlanay waly asoda hal logon ko chor day aur inhein zara si muhlat de.

73.12 Yaqeenan hamary han sakht biriyan hein aur sulagti haoi jahanum hai.

73.13 Aur halq mein atakney wala khana hai aur dard deney wala azab.

73.14 Jis din zamen aur pahar thar thara jaein ge aur phahar misal bhor bhori rait kay telon kay hojaein ge.

73.15 Beshak hum ney tumhari taraf bhi tum per gawahi dynay wala rasool bhyj diya hay jaisa kay hum ney firoon kay pass rasol bhyja tha.

73.16 To firoon ney us rasol kin a frmani ki to hum ney usy sakht (wabal ki)pakar mein paker liya.

73.17 Tum ager kafir rahy to usdin kaisy panah pao gay jo din bachon ko burha ker day ga.

73.18 Jis dion asman phat jaey ga Allh Talah ka yeh wada ho ker hi rahnay wala hai.

73.19 Beshak yeh nasehat hay pus jo chahey apney rab ki taraf rah ikhtiyar keray.

73.20 Apka rab bakhobi janta hay ka yap aur aap kay sath kay logon ki ik jamat qareeb do tahai rat kay aur adhi rat kay aur ik tahai rat kay tahajud parhti hay aur rat din ka pora andaza Allah Tallah ko hi hay.wo (khob) janta hay kay tum is say hergiz na nibha sako gay pus isnay tum per meharbani ki lyhaza jitna qyran parhna tumhary liye asan ho itna hi parho wo janta hay kay tum mein baaz bimar bhi hongay baaz dosray zameen mein chal phir ker Allah Talah ka fazal (yani rozi bhi)talash kerein gay aur kuch log Allah talah ki rah mein jahad bhi kerein gay so tum basani jitna quran parh sako parho aur namaz ki pabandi rakho. Aur zakat dytay raha kero aur Allah Talah ko acha qarz do aur jo neki tum apney liye agay bhyjo gay ussy Allah talah kay han bhyter say bhyter aur sawab mein bohat ziyada pao gay ALLAH TALAH say moafi mangtay raho yaqeenan AllahTalah bakhshney wala meharban hai.